Kristdemokraterna vill:

– Ta bort företagens ansvar för andra sjuk- löneveckan och förstärka högkostnadsskyddet – Sänka arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter upp till en lönesumma om högst 300 000 kronor per helårsanställd eller högst 3 miljoner kronor för ett företag med fler än tio anställda.

– Minska regelkrånglet och inrikta regelförenklingsarbetet på företagarnas vardagliga behov.

– Fördubbla provanställningstiden från sex till tolv månader. Reformen skulle uppmuntra till tidigare anställningar och underlätta anställning av långtidssjukskrivna, i rädsla över att den anställde kommer att bli sjuk igen.

– Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. I dag kan två nyckelpersoner undantas för företag upp till 10 anställda.

– att Arbetsförmedlingen bör ges resurser för fler starta-eget-bidrag för unga.

– Inrätta en statligt grundad fond-i-fond, där staten satsar pengar i fonder som i sin tur investerar i tillväxtbolag. Detta behövs som ett sätt att öka tillgången till riskkapital för de tillväxtbolag som i dag saknar kapitaltillskott för att utvecklas.

– Den arbetssökande ska vara aktiv i sitt jobbsökande, söka brett, acceptera anvisat jobb
samt efter en viss tids arbetslöshet också acceptera vissa krav på motprestation för att ha
rätt till arbetslöshetsersättning.

– Sänkta arbetsgivaravgifter med tio procent på en lönesumma motsvarande genomsnittet för tio anställda.

– Sänkt kapitalbeskattning från 30 till 20 procent.

– Alla löntagare ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

– Att reglerna kring skatteavgifter blir rimliga. Idag kan en företagare åka på oproportio- nellt höga avgifter om företagaren av misstag lämnat in uppgifter för sent.

Annonser