Kristdemokraterna vill bevara den jordbruksareal som vi har i Sverige. Den är viktig för den framtida livsmedelsförsörjningen. Jordbruket har också en central betydelse för en levande landsbygd och öppna landskap.

Jordbruksmark trängs idag undan på många håll till följd av vägbyggen och expansion av tätorter. För att bemöta denna utveckling krävs att jordbruksmarkens värde uppvärderas i kommunernas planprocesser. Det bör till exempel vara möjligt att skapa reservat för jordbruksmark i en detaljplan. Dessutom bör länsstyrelserna ges ökade möjligheter att invända mot översiktsplaner som hotar jordbrukets intressen. Om dessa åtgärder inte räcker till bör det införas en möjlighet att klassa vissa områden som riksintresse för jordbruket.

I en internationell jämförelse har Sverige en bra djurskyddslagstiftning. Detta är givetvis bra men medför samtidigt att djuruppfödare i Sverige har högre kostnader än sina konkurrenter i andra länder. Därigenom kan bönderna i vissa andra länder, till följd av lägre djurskyddskrav, sälja sina produkter till ett lägre pris.
För att svenska bönder inte ska missgynnas är det viktigt att djurskyddslagstiftningen harmoniseras inom EU genom att EU-kraven skärps. Strävan måste vara att svenska bestämmelser på djurskyddsområdet ska tjäna som vägledning för arbetet inom EU.

Vår utgångspunkt är att man ska kunna bo och arbeta i hela Sverige. En god offentlig- och privat service är en förutsättning för en levande landsbygd. Små- och medelstora företag, ofta inom jord- och skogsbruk, är basen för landsbygdens ekonomi. Inom flera områden försämras idag landsbygdens förutsättningar att utvecklas i jämförelse med tätorter och storstadsregioner. Om inte trenden vänder blir Sverige allt mer ett stadssamhälle och landsbygdsresurserna går förlorade. Det skulle få stora negativa konsekvenser för vårt land. Kristdemokraterna vill vända den negativa trenden som landsbygden befinner sig i. Vi vill ha en levande landsbygd där människor i alla åldrar lever och verkar i hela Sverige. Det är en miljö där mångfalden av människor och natur tas tillvara och där grupper, företag och föreningar utvecklas. En levande landsbygd tryggar en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. En levande landsbygd bygger på ett naturligt beroende och ett ständigt ömsesidigt utbyte mellan stad och land.

Kristdemokraterna vill:

– Skapa goda konkurrensförhållanden där storskaliga och småskaliga produktionsformer kan leva sida vid sida med god lönsamhet.

– Uppvärdera jordbruksmarken i planprocessen.

– Förenkla regelverket för småskalig lokal produktion.

– Minska kostnaderna för tillsyn för de skötsamma producenterna genom att låta tillsynen vara riskbaserad.

– Stärka möjligheterna för kommuner och landsting att välja närproducerat inom sina verksamheter.

– Tillse att alla producenter inom EU lever upp till samma kvalitetskrav.

– Fortsätta reformeringen av EU:s jordbruks- politik, där lika villkor mellan medlemsländerna skall vara vägledande, samt att en mindre andel av EU-budgeten ska gå till jordbruk.

– Öka harmonieringen av djurskyddslagstiftningen på EU-nivå.

– Att EU ska främja investeringar för förbättrat djurskydd

– Öka de mindre (ofta lokala) leverantörernas andel av den upphandlade volymen genom mindre och enklare upphandlingsförfrågningar från kommuner och landsting.

– Att de ekonomiska ersättningar som staten betalar ut för rovdjursdödade tamdjur ska höjas.

Annonser