För andra året i rad ser vi en ökning av självmorden i Sverige. Störst är ökningen bland unga i åldrarna 15-24 och antalet unga som tar sitt liv har inte varit så här många sedan 1989. Arbetet med att minska antalet självmordsförsök bland unga är ett komplext arbete som innefattar kommun, landsting, stat och civilsamhället. Vi måsta alla hjälpas åt. När en person söker psykiatrin eller annan vårdinstans med tankar eller planer på självmord måste vi agera och hjälpa denna person, vi kanske bara har en chans att rädda ett liv.

Psykisk ohälsa hos barn och unga kan i många fall vara ett stort hinder i barns och ungas personliga utveckling och deras möjligheter till etablering i samhället. Vuxna med allvarlig psykisk ohälsa har många gånger haft kontakt med socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin under tonåren. Det har visat sig att de erbjudna insatserna inte har gett dem och deras familjer tillräcklig hjälp att vända en negativ utveckling. Det finns stora vinster med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Tidiga insatser vid psykisk ohälsa förutsätter att tecken på problem uppmärksammas tidigt. Två grundläggande förutsättningar för detta är att det finns god kompetens bland dem som träffar barn och unga att känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa och att det finns god tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling när det är nödvändigt. Det gäller både vård- och stödinsatser på specialistnivå och i första linjen (t.ex. på barn- och mödravårdscentralerna, i primärvården och inom elevhälsan). Från kristdemokraternas sida i landstinget har vi länge krävt satsningar på första linjens psykiatri men tyvärr har inte frågan prioriterats av de S-ledda landstingsmajoriteten så inget har hänt.

 

Att stödja familjer och föräldrars möjligheter att vara närvarande i sina barns liv tror vi är en av de viktigaste åtgärderna för att främja psykisk hälsa hos barn och unga. Liksom att satsa på förbättrad kvalitet inom barnomsorg och skola. Därför behöver vi i förebyggande syfte stärka de strukturer och gemenskaper som våra barn och unga finns i, såsom familj och skola, och underlätta etablering på arbetsmarknaden. Men vi behöver också stärka tillgången till vård för de unga som drabbas av psykisk ohälsa.

 

Den psykiska ohälsan är ett allvarligt problem som måste prioriteras här och nu. Selma Lagerlöf sa en gång ”Att rädda barn är att rädda framtiden”. Dagens barn och unga är framtiden och det gäller att vi inte sviker dem utan ställer oss på deras sida. Det är dags att ta den psykiska ohälsan på allvar och ge barn och unga det stöd de behöver för att vilja och orka försätta att leva.

Därför måste vi:

 

  • Utveckla och förbättra tillgängligheten till den första linjens psykiatri och den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

 

  • Intensifiera arbetet mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga.

 

  • Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser riktade till barn och unga med psykisk ohälsa samt komplexa sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar

 

 

Annonser