Hedersrelaterat brott utgör grova kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell lagstiftning (FN:s kvinnokonvention). Förekomsten av dessa brott hamnar utanför brottsstatistiken och mörkertalet är stort. Enligt Brottsförebyggande Rådet görs 300 anmälningar till polisen i detta ärende per år. Förutom mord pressas barn och vuxna i en hederskontext till andra hedersbrott men även till tvångs- och barnäktenskap.
I Sverige drabbas årligen tusentals barn och ungdomar av hedersrelaterat våld och förtryck. En rapport från Stockholms stad visar att en av tio flickor i Stockholm lever med hedersrelaterat förtryck i hemmet. Det framgår att 18 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna i undersökningen till exempel har inskränkningar när det gäller det framtida valet av äktenskapspartner. Samtidigt är mörkertalet stort. Idag finns tyvärr ingen lagstiftning om hedersbrott vilket innebär att brottsoffer, som oftast är kvinnor men även män och HBTQ-personer, inte får en rättvis prövning men inte heller upprättelse.
Utan särreglering om hedersbrott bedöms brotten på samma sätt som andra våldsbrott och påföljden bestäms i enlighet med respektive brotts straffvärde och straffskala. Skillnaderna mellan ett vanligt brott och ett hedersbrott är dock stora. Några skillnader är att hedersbrott begås med motiv att återupprätta familjens förlorade heder, till skillnad från vanliga brott där heder i denna bemärkelse inte har någon betydelse.
En lagstiftning om hedersbrott skulle vara en tydlig markering från samhället att detta inte är acceptabelt, det skulle underlätta polisens arbete samt ha en förebyggande konsekvens genom en avskräckande effekt. Denna uppfattning delas av advokatbyrån Elisabeth Fritz och riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) som är specialiserade på hedersbrott.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Rikstinget ger Kristdemokraterna i uppdrag att verka för:
att en lagstiftning införs som särreglerar hedersbrott i brottsbalken.

Kalmar 2014-02-15
Eric Dicksson
Kristdemokraterna Kalmar

Annonser