Dags att agera!

Läget i Syrien blir bara värre och värre. Världssamfundet måste nu agera. Vi kan inte längre stå vid sidan av och se på. Om misstankarna kring att nervgas använts mot befolkningen är sanna kan vi inte längre bortse från att vi måste gå in med militär i Syrien.
Från USA väcks nu röster om att ett militärt ingripande kan bli möjligt, även om FN inte godkänner det. Jag är inte främmande för ett sånt agerade.

Att man inte hur som helst kan gå in i ett land med militära medel är självklart men då en lands ledning bryter mot mänskliga rättigheter kan vi inte blunda längre. Tyvärr har vi gjort det alldeles för många gånger förr………

Annonser

Lag och ordning

Det som idag inträffat i Varberg är fruktansvärt och tankarna går till brottsoffer, dess anhöriga men även anhöriga till den avlidne misstänkta gärningsmannen.

Polisen har, enligt lag, rätt att använda våld. Även skjutvapen om så situationen kräver det. Det regleras bland annat enligt följande lag:

Polislag (1984:387)
Vissa befogenheter för polismännen
Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om
1. han möts med våld eller hot om våld,
2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,
3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,
4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken,
5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last,
6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller
7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. Lag (2002:577).

För att polisen skall kunna säkerställa medborgarnas säkerhet men även sin egen så är detta en befogenhet som är viktig att de har. Befogenheten skall icke missbrukas, men den skall icke heller ifrågasättas. Den är viktig för att kunna säkerställa lag och ordning om så krävs.
Rättsväsendet, innefattandes av bland annat polis och domstolar, är en viktig del av vår demokrati. En viktig del för att kunna säkerställa demokratisk lag och ordning i ett samhälle.

Efter händelser som den som idag inträffat i Varberg ifrågasätts nästan alltid polisens rätt att använda våld. Vi bör vid sådana här händelser vara eftertänksamma och gå tillbaka till grunden till varför polisen har denna befogenhet. Polisen bör och ska ha denna befogenhet, den måste vi försvara.

För oss Kristdemokrater är lag och ordning viktigt. Vi vill utöka antalet poliser för att kunna säkerställa att lag och ordning följs och att säkerheten för våra medborgare säkerställs.
Därför vill vi bland annat att det ska finnas en lokalt verksam polis per 1000 invånare.

20130707-224633.jpg

Socialdemokraternas dag i Almedalen

Från Mandela till sly och vidare till Springsteen:
Stefans Löfven börjar sitt tal idag med att prata om ungdomsarbetslösheten. Han vill ge alla ungdomar en chans till arbete. Men Stefan Löfven glömmer bort att berätta hur han ska straffbeskatta unga genom att fördubbla arbetsgivaravgiften, höja krogmomsen och sätta dem i bidragssystem istället.

Ett rättvist skattesystem säger Löfven. Men hur kan det vara rättvist att någon ska behöva betala över 50 % i skatt, att en Sjuksköterska ska betala 2000 kr mer i skatt, att en ung ska bli av med jobbet efter det att Socialisterna höjt krogmomsen så att företaget inte har råd att ha kvar dem? Svara oss det Stefan Löfven.

Inte ens facket håller med Socialdemokraterna:
Löfven vill anställa 1000 fler speciallärare, men inte ens facket tycker hans förslag är bra. Facken som genom alla tider varit på socialisternas sida har till och med övergett ett sjunkande skepp kallat Socialdemokraterna.

Läringsutbildning:
Socialisterna har börjat inse att lärlingsutbildningar är bra men det de inte har insett är att vi alla är olika. Alla vill inte läsa på universitet, alla gymnasieutbildningar ska inte leda till högskolekompetens men möjlighet till det ska finnas. Stefan Löfven, alla är inte lika, alla vill inte lika men alla ska ha möjligheten att välja själv. Det får vara slut på socialism och centraliserad makt.

Ta bort andra sjuklöneveckan för företagarna:
Ett förslag som både vi Kristdemokrater, Folkpartister och Centerpartister vill se, tyvärr inte Moderaterna. Där är vi överens Löfven, men det är bara där.

”Tidlös skit”
Du Stefan, du nämnde en tydlig likhet mellan rasism och socialism, att det just är tidlöst skit.

Tyvärr måste jag säga att Stefan Löfven talade bra, men liksom Gustav Fridolin, utan innehåll.

För ett friare, öppnare och tryggare Sverige behövs fler Kristdemokrater i Sveriges riksdag.

Rösta på Kristdemokraterna i valet 2014!

Centerpartiets dag i Almedagen

Stureplansliberaler eller Ekoliberalerna på landsbygden?
Vart vill Centerpartiet? Söker man sig till liberalerna i storstäderna eller vill man hålla fast vid landsbygdsrösterna?

Jag tror det är viktigt för Centern att besluta sig i den frågan och det självklara valet bör vara landsbygden. Annie Lööf talade idag i Almedalen, ett tal i pausens tecken. Långdragen och oengagerade, tyvärr ingen landsbygdspolitik.

Centerns tal denna dag riktade sig till nyliberalerna i Stockholm med slopad LAS, avreglering av arbetsförmedlingen mm. Ett nytt Centerparti borde gå tillbaka till de gamla värden och tala om landsbygden, och då gärna med Eskil Erlandsson som partiledare.

”Det måste bli ett stopp på Socialism och centralplanering”
Det bästa i Annie Lööfs tal idag var meningen ”Det måste bli ett stopp på socialism och centralplanering”. För det är sant, vi lever kvar i alldeles förmycket av den gamla socialismen i dagens Sverige, vi behöver mer makt åt individen och mindre centraliserad makt på Rosenbad.
Men varför, Annie Lööf, citerar du Olof Palme X 2 i ditt tal för?

Ett centerparti som inte riktigt vet vart de ska, Stockholm eller landsbygd?

Folkpartiets dag i Almedalen

”LO ska inte bli någon ny gränspolis”
Frihet, öppenhet, skattesänkning, globalisering, världen, fri rörlighet och skolan. Klassiska ämnen för en liberal och ett klassiskt tal från en liberal. Vi har hört allt förr, om frihandel, fred, frihet mm. Viktiga ämnen men stora delar av talet var tagna från tidigare tal han hållit.

Jan Björklund har hållit det tråkigaste talet hitintills den här veckan i Almedalen. Tyvärr måste jag säga för Folkpartiet är ett bra parti med många goda idéer och tankar, lite mycket förbudspolitik trots sin goda inställning till frihet, men annars bra.

Det kan låta lite dubbelt att säga att de har lite för mycket förbudspolitik och sedan samtidigt en god inställning till frihet. Men det är just så det är. Frihandel, frihet att välja och öppna gränser men även kvotering av föräldraförsäkringen och bolagsstyrelser.

Tyvärr Björklund, du vann inga fler röster ikväll.

Vänsterpartiets dag i Almedalen

Inte helt oväntat var det jämställdhet som Sjöstedt inledde sitt tal med.
Men Jonas Sjöstedt, ditt överstatliga kvoterande är ett intrång i människors vardag! Individen vet bättre själv hur hon vill styra sitt liv.

När Sjöstedt talar om skolan vill han att den ska skapa ”självständigt tänkande individer”. Just i den meningen sa han allt som inte går ihop med Vänsterpartiet. Han avslutar sedan den delen av talet med att säga ”inget barn ska behöva välja fel skola!”.
Jonas Sjöstedt tycker det är skrämmande med eget tänkande, egna val! Han vill själv styra Sverige och ha full kontroll över medborgarna och styra deras val genom att det enbart ska finnas ett val.
Bland väljarna i Mönsterås kommun finns det dem som sympatiserar med mig och många som inte gör det, men det är något positivt, för det kallas demokrati förstår du Sjöstedt!

En ny grundlag:
Man slutar aldrig att förvånas men lite chockad blev jag, vänsterpartiet föreslår en ny grundlag. En grundlag som ska motverka att statligt ägda bolag säljs. Om deras förslag går igenom krävs 3/5-majoritet och omröstning under två mandatperioder för att ett statligt bolag ska kunnas sälja. Grundlagen ska innefatta stat, landsting och kommun. En skrämmande grundlag, en grundlag som luktar Sovjet!

Jonas Sjöstedt och vänsterpartiet vill centralisera makten till staten och styra människors liv. Alla människor är inte lika Jonas Sjöstedt. Alla människor vill inte ha det lika. För vi är olika och självständiga individer!

Tycker det är konstigt att han inte sa något om de 90 miljarderna i skattehöjningar han vill genomföra.

Vill ni ha ökad statlig makt, rösta då på Vänsterpartiet. Men om ni istället vill öka er egen makt över era egna liv, rösta då på Kristdemokraterna!

Barn och ungas uppväxtvillkor

För oss Kristdemokrater är frågor kring barn och unga väldigt viktiga. Alla barn har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt. Detta ligger djupt rotat i vår ideologiska övertygelse. En del i vårt arbete för barn och unga är att vi vill minska storleken på barngrupperna i förskolan. Förslaget finansieras genom en liten ökning av avgiften för barnomsorgen samt statliga och kommunala medel. Mindre barngrupper i förskolan skapar trygghet.

Statsministern sågar nu vårt förslag och säger tvärt nej till detta. Han säger i en presskonferens:
”Vi kommer inte att lägga något sådant förslag. Vi tycker det är bra med låga avgifter i barnomsorgen”.

Jag tycker det är synd att statsministern inte förstår vikten av att minska barngrupperna i förskolan, men vi Kristdemokrater tänker fortsätta kämpa för detta.

Mer om Kristdemokraternas politik för barn och unga:

Kristdemokraterna vill:

– Vi vill göra FN:s Barnkonvention till svensk lag. Det skulle öka kunskapen om konventionen, och barns rättigheter värnas ännu starkare än i dag. Konventionen syftar till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

– Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kristdemokraterna arbetar för att även de föräldrar som själva står för omsorgen för sina barn ska få del av barnomsorgspengen. Enligt förslaget ska barnomsorgspengen för egna barn utgöra 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg, vilket år 2010 i genomsnitt motsvarade cirka 6 500 kronor per månad och barn, vilket efter skatt motsvarar ungefär 4 500 kronor.

– Antalet föräldrapenningdagar ska utökas med 30 stycken.

– 30 dagar ska kunna sparas och användas under hela barndomen.

– Grundnivån och lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen ska höjas från 180 kr/dag till 250 kr/dag.

– Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) samt den föräldrapenninggrundande inkomsten skyddas i tre år från barnets födsel.

– Föräldrarna ska ha rätt till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller 3 år

– Alla dagar i föräldrarförsäkringen ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna.

20130704-085922.jpg

Moderaternas dag i Almedalen

Moderaternas dag i Almedalen har nu passerat. Mitt gamla parti, känns skönt och rätt att jag lämnade det.

En allt för vanlig grej vi idag i svensk politik gör är att förklara bort problem vi har. Jag vet att statsminister Fredrik Reinfeldt ser allvarligt på ungdomsarbetslösheten men istället för att prata om hur vi mäter den (vilket också är viktigt att förstå) så tycker jag det är viktigare att prata om vad vi tänker göra åt problemet.
Av de cirka 170000 ungdomar som är arbetslösa idag är 110000 heltidsstuderande, detta har du pratat om tidigare Reinfeldt, fokusera på hur vi löser det.

Reinfeldt tar dock upp en viktig grej i början av sitt tal, skillnaden mellan den borgerliga arbetslinjen och vänstersidans bidragslinje. Det är precis som han säger, att vår väg är prövande, men nödvändig för att Sverige ska komma på rätt köl igen.

En engagerad, något irriterad och tydlig Reinfeldt:
Jag tyckte det märktes att i delar av talet blev han irriterad och kändes nästan lite nonchalant mot sin publik. Men i det stor hela tydlig. Vi behöver mer tydlighet mot Sverigedemokraterna. Vi måste vara tydliga med att vi är stolta över vårt öppna, fria och mångkulturella land. Det bygger Sverige starkt. Här är han en fantastisk talare och jag beundrar honom här för sin tydlighet mot hatet.

En av de sakerna som gjorde att jag lämnade moderaterna är att de börjat vandra längre och längre in mot den politiska mitten. Reinfeldt flirtade med mittenväljarna, tyvärr. Vi Kristdemokrater ska gå till stark offensiv under denna valrörelse för ett borgerligare Sverige, precis det Sverige behöver.

En trött och tråkig start av statsministern som övergick till att bli ett engagerande och bra tal.

Miljöpartiets dag i Almedalen

Uppenbarligen är Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin rädd för att tala om sin egen politik så de första 7 minuterna gick åt att prata om en Cadillac Eldorado – 59…

Efter ytterligare 7 minuter…. Fortfarande inga politiska förslag för framtiden av Gustav Fridolin..

Efter ytterligare 6 minuter, då han har talat i 20 minuter, kom deras första konkreta förslag. Förslaget rör skolan, miljöpartiet försöker nu vinna väljarnas stöd i just denna fråga. Fram till 2020 ska alla Sveriges skolor vara renoverade. 2007 fanns det cirka 31300 skolor i Sverige. Jag har inte sett vart pengarna till finansiering kommer ifrån men mycket möjligt är att det kommer från vanliga arbetares plånböcker genom kraftigt höjda skatter eller eventuellt den kraftigt höjda bensinskatten.
Efter ytterligare en minut kom svaret, det 5 jobbskatteavdraget tänker inte Miljöpartiet genomföra. Ett jobbskatteavdrag som riktar sig till pensionärer och låg- och medelinkomsttagare, för att de ska få mer i plånboken. Det är tydligt att miljöpartiet inte tycker att det ska löna sig att arbeta.

Miljöfrågan:
Ett miljöpolitiskt ramverk föreslår Miljöpartiet, men vad det innehåller framgår inte, vi får helt enkelt vänta och se..

Företagspolitik:
Här kommer han med ett mycket bra förslag som vi Kristdemokrater också har i vårt partiprogram, minskat sjuklöneansvar för våra företagare. Ett mycket bra förslag som måste genomföras. Det skulle öka föresättningarna för våra företagare.

”Jobbskatteavdragen handlar inte om vetenskap utan om visioner och övertygelser för Alliansen”:
Där har du helt rätt Gustav Fridolin, för vi Kristdemokrater tycker det ska lösa sig att arbeta och utbilda sig. Risktagande ska löna sig och vi är övertygade om att det är bättre för individen att få med sig mer hem i plånboken.

Gustav Fridolin är en god talare som oftast saknar innehåll. Kort och gott var talet väldigt visionärt som saknade konkreta politiska förslag.
Jag tror inte att han övertygade några nya väljare utan det var ett tal till de redan övertygade.

Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Idag var det då dags för Jimmie Åkesson (Sd) att hålla sitt tal i Almedalen.

Jimmie Åkesson är en god talare och retoriker, vilket han även var ikväll.

Inte helt oväntat börjar han tala om flyktingfrågan. Idag, den 1 juli, kallar Jimmie Åkesson för en skammens dag. Det gör han för att idag trädet en ny lag i kraft, en lag som ger papperslösa rätt till akut sjukvård i Sverige. Åkesson ställer denna lag mot den äldre som inte har råd att laga sina tänder medans att den papperslösa får detta gratis. Men det Åkesson uppenbarligen inte har förstått är att det får inte dem heller, utan denna lag ger dem bara rätt till akut sjukvård, det är en stor skillnad.

Tradition, trygghet, ökat försvar, stärkta gränser, minskad invandring och ökad nationalism – detta talade Åkesson om. Jag ryggar tillbaka när jag hör han tala. Åkesson talar om sitt Sverige med fina och politiskt korrekta ord men bakom orden finns ett kallt, främlingsfientligt och hårt Sverige. Jag håller med om att vi måste stärka vårt försvar, det måste vi, men vi behöver inte stärkta gränser, vi behöver inte ett ökat vi och dem tänkande och vi behöver absolut inte ett kallare och otryggare Sverige.

Allt ställs emot invandringen:
Allt Åkesson vill genomföra finansieras genom minskat flyktingmottagande och allt det som är fel eller bristande i Sverige beror just på vårt flyktingmottagande. I hans tal framför han hur han vill öka hjälpen till hemländerna där flyktingarna kommer ifrån, visst behövs ökad biståndshjälp riktat till hemländerna men både bistånd och flyktingmottagande behövs. Vi ska vara stolta över vårt öppna, fria och mångkulturella Sverige, det är just det som gör Sverige starkt. Vi behöver inte välja mellan äldrevård och flyktingmottagande Jimmie Åkesson, vi kan ha båda delarna.

(Sd) vill se mindre internationalism:
Mer nationalism och mindre internationalism menar Åkesson. Men för att öka förståelsen för varandras olikheter, för att kunna närma oss varandra, lära av varandra och utvecklas tillsammans behövs mer internationalism. Ett Sverigedemokratiskt samhälle river broar mellan länder, höjer murar vid våra gränser och isolerar Sverige ifrån omvärlden. Sverige som ett litet och exportberoende land skulle gå under med den politiken. För fred, frihet och demokrati behövs mer internationalism, mer samarbete med omvärlden, ett ökat internationalistiskt tänkande. Jo visst finns det svenskar, danskar, somalier, kineser, irakier med mera. Personer boende i olika länder med olika kultur, religion, lagar, regler och traditioner. Men det betyder inte att vi ska mura in oss bakom våra olika länders gränser, utan vi måste öppna våra gränser och sinnen, se varandra och hjälpa varandra. Vi är alla människor med samma okränkbara värde.

Ett vänsterutspel från Åkesson:
Sverigedemokraterna benämns alltid som högerextremt. Men lyssnade man på Åkesson idag när han talade så kastade han sig fram och tillbaka mellan höger och vänster i en enda röra. Ett utspel han gjorde idag var att han skakade liv i ett gammalt Socialdemokratiskt/Vänsterpartistiskt förslag som rätt till heltid för alla. Inget jag tycker att man som politiker ska bestämma genom lagstiftning. Det är upp till arbetsmarknadens parter att bestämma.

Sammanfattningsvis ett till en början klassiskt tal från Sverigedemokraterna som sedan tog en oväntad vändning och blev ganska tjatigt och tråkigt. Ett tal som åter igen bevisar att Åkessons Sverigedemokraterna vill se ett kallare, otryggare och mer isolerat Sverige, ett omänskligt Sverige.